ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1) LGB CONSULTING KFT., mint a személyes adat kezelője és feldolgozója is egyben (a továbbiakban: Adatkezelő), az adatok feldolgozását és nyilvántartását végzi.

2) Az Adatkezelő a birtokába jutott információkat profilalkotásra nem használja fel, ilyen tevékenységet nem végez, továbbá harmadik fél részére profilalkotás céljából adatot nem ad át. A személyes adatok a nyilvántartási rendszerben kizárólag a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

3) Fogalmak

– adatkezelő: az 1) pontban meghatározott a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre.

– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

– adatmegsemmisítés: a személyes adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: LGB CONSULTING KFT.

Székhely: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 9.

Cégjegyzékszám: 01 09 285593

Elektronikus levelezési cím: lgbconsultingkft@gmail.com

5) Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott és önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: Infotv. [5. § (1) a)]). Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adat kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a továbbiakban GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

6) Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja az Adatkezelőhöz címzett írásbeli nyilatkozata által. A beleegyezés visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő teljesítést, továbbá a visszavonási nyilatkozat Adatkezelő általi kézhezvételét megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

7) A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adatok köre:

– az érintett számítógépének IP-címe, és a megtekintett oldalak címe;

– a böngészésre használt eszköz, böngésző és operációs rendszer típusa, verziószáma, nyelvi beállításai;

– sütik;

Az adatkezelés célja:

– a látogatók (Érintettek) azonosítása, nyomon követése, a többi látogatótól (Érintettől) való megkülönböztetése, kapcsolattartás;

– a kezelt személyes adatok illetéktelen személyek által történő hozzáférhetőségének megakadályozása;

– a látogatók (Érintettek) nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása;

– Adatkezelő által, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése.

8) A megrendelőlap kitöltése keretében megvalósuló adatkezelések

A regisztrációs ív azon szempont mentén került kialakításra, hogy az érintettektől kizárólag azon adatok kerüljenek bekérésre, amelyekre az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van. Az érintetteknek módjukban áll adatkezelésenként nyilatkozni arról, hogy hozzájárulnak, hogy Adatkezelő az adataikat megismerje, eltárolja, kezelje és azok alapján az érintettel közvetlenül kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az érintettel.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során rögzített adatokat Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy a gondola-tok.hu weboldalon kezdeményezett vásárlási és számlázási folyamata rendben történjen.

Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések:
Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés joglapjaAz adatok forrásaAz adatkezelés időtartama
kereszt- és vezetéknévMegrendelő adminisztrációjaAz érintett hozzájárulásaKözvetlenül az érintettől felvettAz érintett kérésre történő törlésig, vagy a cél megvalósulásáig
e-mail címMegrendelő adminisztrációjaAz érintett hozzájárulásaKözvetlenül az érintettől felvettAz érintett kérésre történő törlésig, vagy a cél megvalósulásáig
CímMegrendelő adminisztrációjaAz érintett hozzájárulásaKözvetlenül az érintettől felvettAz érintett kérésre történő törlésig, vagy a cél megvalósulásáig
TelefonszámMegrendelő adminisztrációjaAz érintett hozzájárulásaKözvetlenül az érintettől felvettAz érintett kérésre történő törlésig, vagy a cél megvalósulásáig

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt szenzitív személyes adatot.

9) Rendelkezés a személyes adatról

Az Érintett – a kezelt személyes adataival kapcsolatban – jogairól bármikor tájékoztatást kérhet, jogainak gyakorlása érdekében kérelmet terjeszthet elő a info@streamingbox.hu e-mail címen. Adatkezelő az Érintett kérelmére teljes tájékoztatást ad az általa kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és a hozzájárulás körülményeiről. Adatkezelő a tájékoztatást kivételesen tagadhatja meg, melyről az Érintettet a pontos ok és jogszabály megjelölésével tájékoztatja.

10) Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférés joga). Felhasználó jogosult továbbá arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól, amely esetben az Adatkezelő azonosítás céljából további információkat kérhet a Felhasználótól.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén (törléshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, meghatározott feltételek esetén az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog).

11) Az adatkezelés ideje

Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján birtokába került, 8) pontban meghatározott személyes adatait az alábbiakban szabályozott feltételek teljesüléséig tárolja.

Az adatok törlésre kerülnek:

– az Érintett törlésre irányuló kérelmét követően azonnal (kivéve, ha a vállalt kötelezettség teljesítéséhez vagy jogok érvényesítéséhez azokra továbbra is szükség van, a kötelezettség teljesítéséig vagy jog érvényesítéséig)

– a honlap megszűnésével

– az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével.

12) Az adatokat megismerő személyek köre

a) Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő által szerződéssel alátámasztott, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyek részére nem ad át.

16) Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról a szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

17) Sütik

A webhely böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama). Ezen adatokat az Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez ‘cookie’-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a ‘cookie’-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. ‘Cookie’-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A ‘cookie’ egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

18) Automatizált döntéshozatal

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

19) Személyes adat harmadik fél részére történő továbbítása értékesítés céljából

Adatkezelő a birtokolt adatot nem értékesíti és harmadik fél részére nem adja át.

20) Jogorvoslat

Érintett személyes adatainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz, illetve jogsértés esetén az illetékes Törvényszékhez fordulhat.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat!

Érintett kijelenti, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatot magára nézve elfogadja.